Utbyggingsprosess

 
En typisk søknad koster anslagsvis 50 000 kroner (per 2018), inkludert en andel av prosjekteringskostnadene samt kommunens gebyrer. Borettslaget krever derfor at alle andelseiere som ønsker endring av leilighetsarealene signerer kontrakter og instrukser som regulerer dette. Andelseiere som ønsker endring må beregne forholdsvis lang tid ettersom de må sende en søknad til Styret som deretter behandler den og sender den videre til Byggkoordinator og arkitekt.
 
Utarbeidelse av en søknad tar flere uker, så det vil typisk ta minst 2-4 måneder fra andelseier sender søknaden om å bygge ut til den faktiske formelle søknaden sendes inn av ansvarlig søker (arkitekten). Deretter blir det 12 uker til med saksbehandling hos kommunen før en rammetillatelse kan foreligge.
 
Etter at rammetillatelsen er gitt så kan andelseier skaffe håndverkere, med de riktige godkjenninger, til å utføre arbeidet. Disse håndverkerne skal deretter signere på en spesifikk søknad om igangsetting, og kommunen kan gi en igangsettingstillatelse innen ganske kort tid (dager til uker).  Det tar altså lett et halvt år før det er mulig å sette i gang arbeid.
 
De vanligste stegene i prosessen:
 1. Sondering av muligheter og åpen kommunikasjon med borettslagets Byggkoordinator (dager, uker, måneder).
   
 2. Beslutning av endring: Enkel søknad sendes til Styret i borettslaget med en kort (noen linjer) beskrivelse av planlagt endring.
   
 3. Dersom der ikke er hindringer så vedtar Styret søknaden; Kontrakter og instrukser signeres - Dette er den formelle starten.
   
 4. Styret videresender søknad og vedtak til Byggkoordinator som deretter kontakter arkitekt.
   
 5. Arkitekten utarbeider rammesøknad til kommunen. Dette kan ta noe tid, avhengig av prosjektet og om alle deler av prosjektet er på plass (særlig forhold som omhandler bærende konstruksjon og brannsikkerhet, men kan også være forhold som avstand til vei, høyspent etc).  
   
 6. Styreleder signerer søknaden på vegne av borettslaget og den sendes til kommunen.
   
 7. Etter maks 12 uker fra kommunen mottar søknaden (avhengig av arbeidsmengden til saksbehandlerne) så foreligger Rammetillatelse.
   
 8. Andelseier som ønsker endring av bolig må skaffe godkjente utførende firma som kan signere søknad om igangsetting.
   
 9. En igangsettingstillatelse foreligger som regel få dager etter at søknad om igangsettelse sendes inn.
   
 10. Kun mindre forberedende arbeid kan utføres før igangsettingstillatelsen foreligger.
   
 11. Etter at arbeidet er fullført og plassen ryddet, i henhold til kontrakter og instrukser, så sender arkitekt søknad til kommunen om ferdigstillelse.
   
 12. Når ferdigstillelsesattest foreligger så tar borettslaget igjen ansvar for bygningsmassen.
   
 13. Kostnader forbundet med prosjektering, skriving av søknader, behandling av søknader og kommunale gebyr betales fortløpende av borettslaget, men disse kreves refundert. En delsum på 25 000 kroner kreves ved kontraktsinngåelse, og så er det et restbeløp som kreves etter ferdigstillelse.