Protokoll

 

 

Fra ordinær generalforsamling i Strindheim Hageby Borettslag onsdag 26.05.2021 kl. 10:00 - Digitalt – www.tobb.no .

 

1.        Konstituering

 

1.1          Valg av møteleder

Janbu, Nils Erik

 

Vedtak:

Valgt ble:

Nils Erik Janbu

 

 

1.2          Valg av sekretær

 

Vedtak:

Valgt ble:

Per Ola Johansen

 

 

1.3          Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder

 

Vedtak:

Valgt ble:

Julie Schjerve

 

 

1.4          Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter

 

Vedtak:

Antall andelseiere med stemmerett:   60

Antall fullmakter:  0

Totalt stemmeberettigede:  60

 

1.5          Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen

 

Vedtak:

Bemerkninger til innkallingen: Ingen.

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

2.        Årsoppgjør for 2020

 

2.1          Godkjennelse av regnskap

 

Vedtak:

Regnskapet ble godkjent.

 

2.2          Disponering av resultat

 

Vedtak:

Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.

 

2.3          Revisjonsberetning

 

Vedtak:

Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

 

3.        Styrets årsmelding for 2020

Se vedlegg.

 

Vedtak:

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

 

4.        Godtgjørelse til styret for perioden 2020-2021

 

Vedtak:

Styrehonorar for perioden 2020-2021 ble fastsatt til kr:212.000,-

 

 

5.        Saker fra styret/andelseierne

 

5.1          Presisering av vedtektenes § 5

Presisering av vedtektenes § 5 – vedlikehold av dører

 

Merk at endring av vedtekter krever 2/3-dels flertall av avgitte stemmer og eventuelle blanke stemmer teller ikke med

 

Bakgrunn

 

Det har oppstått en del spørsmål knyttet til vedlikehold av dører i husene i Strindheim hageby borettslag og hva som er andelshavers ansvar og hva som er borettslagets ansvar. Praksis i Strindheim Hageby borettslag har vært at andelshaver har hatt ansvaret for døra inn til sin leilighet, mens ytterdør, dører til loft og kjeller mv har vært borettslagets ansvar. Dette har imidlertid ikke vært tydeliggjort i vedtektene, og styret vedtok i møte den 15. september 2020, i sak 143/2020 «Leilighetsdører» prinsipielt å foreslå overfor generalforsamlingen at borettslagets vedtekter presiseres i forhold til dette.

 

Se vedlegg.

 

Vedtak:

§ 5-1, 2. ledd endres til: «(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker, dør(er) mellom fellesareal og leilighetens areal, og innvendige dører med karmer.»

 

Og § 5-2, 3. ledd endres til: «(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen, dører mellom indre og ytre gangareal, til felles loft eller kjeller, eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.»

Saken ble ikke vedtatt. (2/3 dels flertall av avgitte stemmer)

28 stemmer for

18 stemmer mot

13 stemmer blank

 

5.2          Tillatelse av privat utebod

Se vedlegg.

 

 

 

Vedtak:

Generalforsamlingen gir Styret ansvar for å etablere retningslinjer og kontrakter for hvilke tekniske løsninger og plasseringer som er akseptable for private uteboder i Strindheim Hageby Borettslag. Styret skal vurdere hver enkelt søknad om å etablere privat utebod individuelt.

 

Saken ble vedtatt.

 

5.3          Parkeringsløsningen i Camilla Colletts veg 1, 3, 5, 7 og 9

Se vedlegg.

 

Vedtak:

Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å prosjektere og gjennomføre gjenstående endringer av parkeringsløsning for Camilla Colletts veg i henhold til forslag fra Strategiutvalget lagt frem på generalforsamling. Kostnader føres på vedlikeholdsbudsjettet.

 

Saken ble vedtatt.

 

 

 

5.4          Et mulig tredje garasjebygg i Belbuvegen

Se vedlegg.

 

Vedtak:

Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å prosjektere og søke Trondheim Kommune om en rammetillatelse til å bygge en ny garasjerekke i Belbuvegen i henhold til forslag fra Strategiutvalget lagt frem på generalforsamling.

 

Saken ble vedtatt.

 

 

5.5          Tillatelse av privat drivhus

De siste årene har ulike tillatelser i borettslaget gitt en rekke muligheter for beboerne, som for eksempel tillatelse til å bygge på husene, tillatelse til å ta i bruk kjeller/loft som leillighetsareal, tillatelser til plattinger, varmepumper,trampoliner, el-bil ladere med mere. Ser vi på nettsidene våre så kan vi lese om historikken til hagebyene; «Ideen om hagebyen har sin opprinnelse i England. Inspirert av de dårlige levekårene i de engelske industribyene skrev parlaments-sekretær Ebenezer Howard 1898 boken "To-Morrow" som

 

ble grunnlag for dannelsen av hageby-bevegelsen. Howard mente at fremtidens industriarbeider skulle leve i grønne og luftige boligstrøk. Rundt hvert hus skulle det anlegges private hager slik at beboerne kunne forbedre sitt kosthold med grønnsaker og frukt fra egen hage. I midten av hver hageby skulle det anlegges et torg med forsamlingshus, barnehager og skoler. Hagebyen skulle utformes som et lite samfunn hvor beboerne eide grunnen i felleskap og bestemte alt som angikk hagebyen i felleskap.»

 

Styret vedtok i 2020: «Etablering av mindre parsellhage og / eller beplantning i pallekarmer, eller lignende, tillates i nær tilknytning til eget hus. Det vil også bli etablert en større parsellhage ved Barneparken, hvor andelseiere i Strindheim Hageby kan søke om maksimalt 2 nummererte parseller per andelseier (hver opptil 1 x 2 meter).»

 

Som en fortsettelse av dette foreslår Strategiutvalget at også private drivhus kan tillates i tilknytning til eget hus, hvorbeboere kan dyrke grønnsaker og lignende. Noen av kravene som kan inngå i retningslinjene for drivhus er:

 

 • Det kan kun søkes om ett drivhus per andelseier

 

 • Andelseier må selv bekoste bygging av drivhus og materialer

 

 • Drivhuset skal være minst 1,0 meter fra andre bygninger

 

 • Drivhuset skal være minst 1,0 meter fra nabogrensa

 

 • Drivhuset skal ha mønehøyde på 2,5 meter eller mindre

 

 • Drivhuset skal ha et areal på maksimalt 5,0 kvadratmeter, målt på yttervegg

 

 • Drivhuset skal ikke brukes til beboelse eller overnatting

 

 • Drivhuset skal ikke ha innlagt strøm

 

 • Drivhuset skal ikke ha innlagt vann

 

 • Drivhuset skal ikke brukes til illegale vekster (f.eks Cannabis)

 

 • Drivhuset skal forankres godt til bakken for å hindre skader som følge av uvær

 

 • Tillatelsen til drivhuset følger andelseier. Drivhuset skal følgelig demonteres når andelseier flytter, dersom det ikkeforeligger ny søknad fra ny andelseier om overtakelse av tillatelsen.

 

 • Vedlikehold av drivhus er andelseiers ansvar

 

Dersom reglene ikke blir fulgt, vil styret dessverre måtte be om at drivhuset fjernes fra borettslagets eiendom.

 

Vedtak:

Generalforsamlingen gir Styret ansvar for å etablere retningslinjer og kontrakter for hvilke tekniske løsninger og plasseringer som er akseptable for private drivhus i Strindheim Hageby Borettslag. Styret skal vurdere hver enkelt søknad om å etablere private drivhus individuelt.

 

Saken ble vedtatt.

 

5.6          Smekklås på ytterdørene

Jeg ønsker at styret skal installere smekklås og innføre at ytterdør skal vær låst 24/7, uten unntak (har lest inne på reglene at per dags dato så skal døra være uløst i gitt periode på dagen, hvis ikke annet er avtalt).

 

Tyver har vært inn i kjeller og loft som følge av at døra har vært åpen. Jeg har fått frastjålet ting selv. Bod-dørene er ikke akkurat innbruddsikker der de står med en hengelås. Å rive av de plankedørene er lett som bare det, selv når de er låst. Derfor meget viktig at ytterdør er låst så vi ikke får folk inn døra som ikke skal være der.

 

Hvis samtlige hus er låst, så sender dette signaler om at her er det låst og problemet forsvinner over tid. Det er en kjent sak at småkriminelle tar seg inn i slike type boliger der det er sløvt med låsing av ytterdør.

 

Vedtak:

Saken ble ikke vedtatt.

 

5.7          Katteluke

Jeg søkte styre om å få installere katteluke i verandadør, men fikk avslag. Begrunnelse: da dette øker faren for kondens- og fuktskader i veggene. Jeg har snakket med en tømrer og en arkitekt og de skjønner ikke problemstillingen da katteluke vil være konstant lukket/låst og bare slippe inn min katt (som har chip og katteluken åpnes kun for den chipen). Nymoderne katteluker har også pakninger og er helt tett for uten de sekundene din katt går inn eller ut.

 

Det blir likestilt med å åpne vinduet eller døra. Det er jo mange som har vinduet åpent hele natta i all slags vær for å sette det på spissen.

 

Det er mange katter i borettslaget og jeg forstår ikke hvorfor man ikke skal på lov å installere katteluke for å enklehverdagen til katteeiere, samt gi katten mulighet til å trekke innomhus i riktig hus hvis det plutselig blir dårlig vær.

 

Jeg har observert at andre har katteluke.

 

Vedtak:

Saken ble vedtatt.

tillatelse å montere katteluke i ytterdør/verandadør.

 

6.        Valg

 

6.1          Valg av styreleder for 1 år

På valg:

Nils Erik Janbu

 

Vedtak:

Valgt ble:

Per Ola Johansen

 

 

6.2          3 styremedlemmer for 2 år

På valg:

Iram Seif

Julie Skjerve

 

Vedtak:

Valgt som styremedlem for 2 år ble:

Iram Seif

Hanne Morkemo

Marte Sørmo Solberg

 

6.3          4 varamedlemmer for 1 år

På valg:

Frøydis Braaten

Hanne Morkemo

Hanne Rokstad

Christina Stokkeland

 

Vedtak:

Valgt som varamedlem for 1 år ble:

Sissel Sandberg

Christina Stokkeland

Odd B. Woldseth

Håkon Rokstad

Grethe Brandhaug

 

6.4          Valgkomite for 1 år

På valg:

Roy Solnes

Roger Stokke

Hanne Marit Øverland

 

Vedtak:

Valgt som valgkomite for 1 år ble:

Roy Solnes

Hanne-Marit Øverland

Lars Brechan

 

6.5          1 delegert m/varamedlem til TOBBs generalforsamling

 

Vedtak:

Valgt som delegert til TOBBs generalforsamling ble:

Per Ola Johansen

 

Valgt som vara for delegert til TOBBs generalforsamling ble:

Styre velger en kandidat.

 

Møte hevet.

 

Protokoll for Strindheim Hageby Borettslag

 

Dokumentet er signert elektronisk av:

 

Møteleder for digitalt møte

Nils Erik Janbu (sign.)

28.05.2021

Sekretær

Per Ola Johansen (sign.)

31.05.2021

Protokollvitne

Iram Seif (sign.)

31.05.2021

Protokollvitne

Julie Schjerve (sign.)

28.05.2021