Fra ordinar generalforsamling i Strindheim Hageby Borettslag tirsdag 24.05.2022 kl. 18: 00 - TSK-Huset,

    Peder Østlunds  veg 11.

 

    1. Kostituering

     1.1 Valg av moteleder

      Vedtak:

      Valgt ble: Per O. Johansen

      1.2 Valg av sekreter

       Vedtak:

      Valgt ble: Christina Ness ( Tobb)

     1.3  Valg av en andelseier til â undertegne protokollen sammen med moteleder

      Vedtak:

      Valgt ble: Gunn Helen Myrseth

     1.4 Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter

     Vedtak:

     Antall andelseiere med stemmerett: 15

     Antall fullmakter: 6

     Totalt stemmeberettigede: 21

    1.5 Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen

     Vedtak:

     Bemerkninger til innkallingen:

    Generalforsamlingen ble erklæert lovlig satt.

    2. Årsoppgjør for 2021

     2.1 Godkjennelse av regnskap

     Vedtak:

     Regnskapet ble godkjent.

     2.2  Disponering av resultat

    Protokoll fra generalforsamling 2022- Strindheim Hageby Borettslag

     Vedtak:

    Året resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.

    2.3 Revisjonsberetning

    Vedtak: Revisjonsberetning ble tatt til orientering.

    3. Årsmeling

    se vedlegg

   4. Godtgjørelse til styret for perioden  2021-2022

   Vedtak:

    Styrehonorar for perioden 2021-2022 ble fastsatt til Kr 212,000 

   5. Saker fra Styret/andelseierne

   5.1 Anskaffelse av systempostkasser i Strindheim Hageby Borettslag

   se vedlegg:

   Vedtak:

    Styrets innstilling Vedtak:

    Generalforsamling velger å ikke anskaffelse systempostkasser nå, dette med udgangspunketi at bruken av brevpost er          

    nedadgående og at borettslaget ønsker å prioritere andre vedlikeholdsoppgaver.(ikke vedtatt ) 

    6. Valg

    6.1 Styreleder for 2 år 

    På vlag:

   Per O. Johansen

   Vedtak:

   Instilling til leder:

   Per O. Johansen

   på valg og innstilles for 2 nye år

   ( ble i 2021 valgt til styreleder forNils Janbu som måtte trekke seg etter 1 år) Valgt Per O. Johansen.

   6.2  1 Styremedlem for 2 år 

   På valg

   Odd Bertil Woldseth

   Vedtak:

   Innstilling til styremedlemmer:

   Hanne Morkemo (ikke på valg)

   Iram Seif ( ikke på valg)

   Anne Kristin Fjellstad ( for 2 år) Valgt

   Odd B. Woldseth ( for 2 år) valgt

   Vedtatt

   ( Gikk fra varamedlem til styremedlem for Per Ola Johansen da han ble valgt til ny styreleder

    i extraord generalforsamling 20.10.2021)

    6.3 3 Varamedlemmer for 1 år

   På valg

   Anne-Kristin Fjellstaf

   Hanne Elisabeth Lein

   Christina Stokkeland

 

  Vedtak:

   Valgkomitenes innstilling varamedlemmer til styre for 1 år

   Christina Stokkeland Møtende varemedlem

   Sissel Sandberg

   Hanne Elisabeth Lein

   Nils Peter Wagner

   Håkon Roksatad

   (Valgt)

 

  6.4 Valg av delegert til TOBB`s generalforsamling 

  Vedtak 

  Instilles

  styreleder ( valgt)

  Møte hevet 19:10 ( Signatur - Gunn Helen Myrseth)