Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Strindheim Hageby Borettslag

Tid: Onsdag 20.10.2021 - kl. 18:00

Sted: TSK-Huset, Peder Østlunds veg 11 

Etter at generalforsamlingen er avviklet inviteres det til beboermøte. Saksbehandling ifølge vedtektene etter følgende dagsorden:

1. Konstituering

  1. Valg av møteleder

  2. Valg av sekretær

  3. Valg av en eier til å undertegne protokollen sammen med møteleder

  4. Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter

  5. Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen

  6. Valg

Det skal velges 1 styremedlem og 3 varamedlemmer

 

Forslag til vedtak:

 

Valgkomiteens innstilling:

Styremedlem - Odd B. Woldseth

1. varamedlem - Christine Stokkeland (møter på styremøter) Varamedlem - Hanne Elisabeth lein

Varamedlem - Anne-Kristin Fjellstad

Generalforsamlingen kan bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen. Bare andelseiere eller personer med fullmakt fra andelseiere har stemmerett på generalforsamlingen. Dersom ektefelle eller samboer ikke er registrert som sameier må det medbringes fullmakt. Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.

Ektefelle, samboer, bruker av bolig eller ett annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Andelseieren kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

 

Trondheim, 06.10.2021 

Strindheim Hageby Borettslag 

Styret