Som det tidligere er informert om i Hagebyposten, så har borettslaget hatt en pågående konflikt med Statens vegvesen. Saken var meldt inn til forliksrådet, men nå har Statens vegvesen imøtekommet kravet fra borettslaget. Forurenset masse som er benyttet til å opparbeide plen ved den nye støyskjermen mot Bromstadvegen vil derfor bli byttet ut med rene masser. Det betyr at det kommer til å bli ny graving ved Bromstadvegen 26. Styret forstår at dette medfører ulemper for beboerne, men mener samtidig det er helt nødvendig å gjennomføre tiltaket for å få skiftet ut massene. Nærmere informasjon vil bli sendt ut til berørte beboere.

Her følger for ordens skyld informasjonen som tidligere ble sendt ut i Hagebyposten:
Med bakgrunn i arbeid som ble gjort i forbindelse med etablering av støyskjermen, har borettslaget en konflikt med Statens vegvesen vedrørende jord som er tilført eiendommen. I følge avtalen mellom borettslaget og Statens vegvesen skulle eiendommen istandsettes som «vanlig plen» etter utført arbeid med støyskjermen. Massene som er tilført fremstår imidlertid som forurenset med metallbiter, glasskår, store steiner og annet som har dukket opp av jorda. 

Da det ikke har vært mulig å løse saken i minnelighet, har borettslaget intet annet valg enn å iverksette rettslige skritt for å få saken avgjort. Saken håndteres av advokat ved TOBB, som har sendt forliksklage til forliksrådet i Trondheim, med krav om utbedring ved kontraktsbrudd.