Hagebyposten  

 

ORGAN FOR BEBOERE I STRINDHEIM HAGEBY BL                                        Høsten 2021

 

Da har vi lagt, iallfall værmessig, en god sommer bak oss, og vi er kommet til tiden da vi skal forberede oss på vinteren.​

Restriksjonene knyttet til pandemien er endelig på hell. I Hagebyen håper vi at tiden igjen er kommet for å bli mer sosiale og der vi kan omgås hverandre uten

først og fremst å tenke på smittevern. Vi har hatt nesten 2 år uten større dugnader, og en del oppgaver har blitt forsinket, dette gjelder særlig

arbeidet med skifte av vinduer og rør. 

 

Ekstraordinær generalforsamling

Vi må gjøre et suppleringsvalg til styret, og vi vil der­for kalle inn til en ekstraordinær general­for­samling den 20. oktober, med et påfølgende medlems­møte. Vi håper at så mange som mulig har muligheten til å delta, slik at vi både kan informere om styrets arbeid, pågående saker, og ikke minst at vi uformelt kan drøfte aktuelle forhold som opptar oss her i Strindheim Hageby borettslag.  

 

Tette rør og vannskader

Tette rør, og vannskader som følge av dette, har vært en gjenganger i Hagebyen i sommer. Typisk er at rørene går tett i ferien, og så blir det problemer når vi kommer hjem igjen. Totalt sett har det vært 6 forsikringssaker knyttet til tette avløp så langt i år, i tillegg har vi hatt 3 - 4 saker der vi har fått åpnet opp avløpene før det har blitt over­svømmelser og skader. Vi ber alle og enhver om å være særlig oppmerksom når vannet renner unormalt sakte ned, eller hvis man hører den karakteristiske «klukke-lyden» i avløpsrørene. Det er tegn på at noe er i gjære. 

 

Pass på at det ikke kommer fremmedelementer eller matfett i avløpene. Dessuten er det viktig å bruke avløpsåpner så snart man merker tregheter i rørene. Bruk av avløpsåpner med jevne mellomrom kan også være et godt forebyggende tiltak for å renske opp i disse rørene. 

 

Rørinspeksjon og -fornying

Et av de mest presserende vedlikeholdspunktene i mange hus er skifte av rørstammene som går ned i bunnledningene fra leilighetene. Bunnledningene er som kjent skiftet i alle hus, men i mange hus er rørene som går gjennom etasjeskillene fra da husene var nye for om lag 70 år siden. Gamle støpejernsrør er solide, men en del av dem er preget av rustskader eller blitt sprøe, og en del har til dels dårlig vanngjennomstrømming. Selv om noen er skiftet som følge av skader, så gjenstår det en betydelig jobb å gjøre her i mange hus. 

Styret har engasjert et eksternt firma for å gjøre videoundersøkelser i 6 av husene i Hagebyen for å kartlegge den innvendige tilstanden på rørene, og med henblikk på å prioritere utskifting av disse rørene, og for å gi en oversikt over hvor prekær situasjonen i Hagebyen faktisk er. Vi venter på resultatene av denne jobben i løpet av en ukes tid, noe som danner grunnlaget for videre arbeid med utskifting og fornying av disse rørene.

 

Skifte av vinduer

Arbeidet med skifte av dårlige vinduer har av ulike årsaker tatt mye mer tid enn ønskelig, og en del innmeldte saker har dessverre gått tapt. Vi ber om at dem som har akutte saker knyttet til skifte av vinduer før vinteren tar kontakt med styret på nytt, enten på e-post strindheimhageby@gmail.com eller legger en forespørsel borettslagets postkasse som står i postkassestativet i Hanna Winsnes veg ved lekeparken, slik at vi får fortgang i disse sakene.  

 

Ferdigstilling av garasjene i Camilla Collets vei 

De 14 nye garasjene i Camilla Collets vei er ferdige, og ble tatt i bruk nå fra 1. oktober. Så langt er 12 av 14 garasjer utleid. Vi har også fått lagt opp tilstrekkelig strømkapasitet for å kunne installere ladebokser for lading av el.bil i garasjene. Innstallasjonen av selve ladeboksen må den enkelte leietaker ordne og bekoste selv, og styret vurderer hvordan strømforbruket i tilknytning til ladeboksene kan gjøres opp. Vi kan også legge til at Strategiutvalget har startet arbeidet med å etablere en 3. garasjerekke i Belbuveien, og rammesøknaden går til Trondheim kommune i disse dager.  

 

Helse, miljø og sikkerhet - «Hussjekken»

Styret har nå oppsummert arbeidet med den såkalte «hussjekken» med gjennomgang av fellesarealene i husene våre, det vil si gang, trappeløp, loft, kjellere og uteområdene. De fleste husene har god orden, men i noen hus bør det «ryddes og kastes. En del hus blir nå tilskrevet med sikte på å ordne opp en del forhold i fellesarealene. God orden gir både bedre sikkerhet, og skaper økt trivsel og bedre naboskap. Styret vil også bestille containere, slik at det er mulig å kvitte seg med ekstra avfall ifm rydding av fellesarealeneDet ble i en del av husene avdekket demonterte eller manglende brannvarslere, ved dårlige batterier ber vi om at at disse skiftes og er varslene defekte, ber vi om at styret varsles om dette. For øvrig vil styret på eget initiativ sørge for at feil og mangler i fellesarealene utbedres i tilfeller vi har avdekket dette. 

 

Parkeringsforbud i Camilla Collets vei

På grunn av problemer med fremkommeligheten, ikke minst for større biler og utryknings­kjøretøy, iverksetter styret nå forbudet mot parkering i Camilla Collets vei. Dette ble også vedtatt med stort flertall i generalforsamlingen i vår. Styret håper at de som blir mest berørt av dette har benyttet seg av tilbudet om leie av garasjeplass eller kan benytte parkerings­plassene i tilknytning til Camilla Collets vei. Snart vil det komme opp skilt om at parkering ikke er tillatt, og vi håper at fordelene med bedre fremkommelighet, oppveier ulempene ved dette. 

 

Forberedelse til vinteren

Vinteren står for døren, og det er viktig å gjøre de vanlige og nødvendige forberedelsene til den kalde årstiden. Husk også at det er forbudt å oppbevare gassflasker innendørs, på grunn av brann‐ og eksplosjonsfare. Disse skal oppbevares utendørs hele året. Det er kun barnevogner og rullatorer som kan stå i yttergang/vindfang. Husk at trappeoppgangen er rømningsvei; Vennligst fjern skohyller eller annet som kan hindre f.eks ambulansepersonell. Pass også på farene ved fyring og øvrig bruk av stearinlys og lignende levende lys i den mørke årstiden. Vi oppfordrer alle til å sørge for god lufting generelt i leilighetene, ved bruk av lyrer, selv om det er kaldt. For øvrig så henviser vi til Husordensreglene på nettsidene våre – www.strindheimhageby.no

 

Nettsidene våre: www.strindheimhageby.no

Vi har egne nettsider med nyttig informasjon, søknadsskjema, arkiv med en del Hagebyposter med mere. Vennligst gå inn på sidene med jevne mellomrom. Ta gjerne kontakt dersom du har noe å tilføye.

 

Styrets arbeid 

Styret møtes ca hver 3. uke. Saker meldes inn via Strindheimhageby@gmail.com eller i postkassa i Hanna Winsnes veg 2. Styret kan også nås på borettslagets egen telefon: 932 93 932.  

Styret består av:         Per O. Johansen,                         leder.

                                    Hanne Morkemo,                        nestleder.

                                    Iram Seif,                                    styremedlem.

                                    Marte Sømo Solberg,                 styremedlem.

                                    Sissel Sandberg,                        1. varamedlem og fast møtende medlem i styret. 

Styret mangler ett fast medlem, og 1. varamedlem fratrer i styret, og det vil derfor foretas et suppleringsvalg i ekstraordinær generalforsamling, som blir den 20. oktober 2021, jf egen innkalling som kommer snart.  

 

Ved akutte tilfeller ved vann- og avløpsskader: kontakt Rørvakta K. Lund 40 47 40 40.

Så må styret kontaktes med henblikk på utbedringer, samt avklare forsikringsdekning mv.  

 

Med ønske om en fin høst i i Hagebyen 😊

fra oss i styret i Strindheim Hageby