Da er sommeren kommet og forhåpentligvis også tidenfor litt lengre frokoster, roligere dager og en pust i bakken, enten vi velger å tilbringe tiden i Hagebyen, påhytta eller på reise.
Selv om vi nå forhåpentligvis holder på å få kontroll på pandemien, må vi regne med noen begrensninger i reisemønsteret og hvordan vi omgås hverandre en liten stund til.  
 
Her i Hagebyen har vi nå åpnet opp for bruk av barneparken og vi satser på en ekstraordinær generalforsamling og et fysisk medlemsmøte til høsten. 
Etter generalforsamlingen den 26. mai har nytt styre kommet på plass, og vi vil informere om aktuelle saker. 

 

Nytt styre og styrets sammensetning:

Det nye styret består av:
 
           Per O. Johansen,                    leder.
           Hanne Morkemo,                   nestleder.
           Iram Seif,                               styremedlem.
           Marte Sømo Solberg,             styremedlem.
           Sissel Sandberg,                     1. varamedlem og fast møtende medlem i styret. 

 

Styret mangler ett fast medlem og det må foretas et suppleringsvalg. Styret vil derfor innkalle til en ekstraordinær generalforsamling, der det gjøres valg av ett nytt styremedlem. I fortsettelsen av generalforsamlingen tar vi sikte på å gjennomføre et beboermøte der vi kan drøfte aktuelle saker. Styret legger opp til at disse møtene kan gjennomføres fysisk, og i løpet av høsten 2021. 

 

Etter generalforsamlingen 26. mai 2021 

Styret har fått en del spørsmål etter generalforsamlingen i mai, og for en del var det uvant å gjennomføre et slikt møte digitalt. Vi håper imidlertid at alle fikk avgi sin stemme, og fått stemt slik som man hadde tenkt. Av viktige saker som ble vedtatt kan følgende saker nevnes:
 
  • Camilla Collets vei stenges for parkering og beboerne her får tilbud om reservert parkering på tilknyttede parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til Camilla Collets vei. 
  • Generalforsamlingen ber om at styret utreder et tredje garasjebygg i Belbuvegen.
  • Styret bes om utrede mulighetene og retningslinjer for å etablere private drivhus i Hagebyen. 
  • Styret bes om å utrede mulighetene og retningslinjer for å etablere private uteboder i Hagebyen. 
  • Generalforsamlingen vil tillate montering av katteluker i verandadørene, og styret vil utarbeide retningslinjer for dette. 
 
Styret vil komme tilbake til disse sakene, blant annet i det varslede medlemsmøtet til høsten. 

 

Ferdigstilling av garasjene i Camilla Collets vei 

De 14 nye garasjene i Camilla Collets vei holder på å nærme seg å bli ferdige, og de vil være klare for bruk rett over sommeren. Pr i dag har vi 16 søkere på garasjeplass i Strindheim Hageby, men noen av søkerne søker kun på garasjeplass i Belbuvegen. Forhåpentligvis vil de fleste som søker garasjeplass ha mulighet til å få plass.  
 
Styret vil legge til rette for å kunne etablere tilstrekkelig strømkapasitet til å kunne installer ladeboks for el.bil i garasjene i Strindheim Hageby, og borettslaget har omsøkt og fått innvilget tilskudd fra Trondheim kommune til dette formålet. 

 

Utplassering av søppelcontainer for plastavfall i Strindheim Hageby

 

Trondheim Renholdsverk erfarer at kapasiteten er for knapp i forhold til mengden plastemballasje i Strindheim Hageby Borettslag. 
 
I samråd med Renholdsverket foreslår styret å sette ut 2 felles containere på 2.000 liter for plastemballasje i Hagebyen for å øke volumet.
 
Etablering av felles mottakscontainere i stedet for å sette ut felles søppeldunker sparer borettslaget plass og betydelige kostnader, samtidig som vi øker kapasiteten i søppelhåndteringen.Styret oppfordrer alle om å bruke disse containerne for plastemballasje i stedet for egen avfallsdunk, når disse kommer på plass over sommeren.

 

 

Helse, miljø og sikkerhet - «Hussjekken»

Styret vil følge opp arbeidet med den såkalte «hussjekken» med gjennomgang av fellesarealene i husene våre, det vil si gang, trappeløp, loft, kjellere og uteområdene. De fleste husene har god orden og ryddige fellesarealer, men i noen hus bør det «ryddes og kastes». Fellesarealene er ikke stedet for lagring av gamle bilbatterier, paller eller bildekk, og vi oppfordrer alle til å ta en ekstra runde på dette i løpet av sommeren. 
God orden gir både bedre sikkerhet, og skaper økt trivsel og bedre naboskap. 
Styret vil ta kontakt med noen hus til høsten med henblikk på å rydde i fellesarealene. For øvrig vil styret på eget initiativ sørge for at feil og mangler i fellesarealene utbedres i tilfeller vi har avdekket dette. 

 

Vil du være med i Arbeidsutvalget?

Strindheim Hageby sitt eget Arbeidsutvalg består av 3 personer som har lyst til å gjøre en ekstra innsats for å gjøre enklere vedlikehold, forefallende arbeid, og ellers se til at Hagebyen fremstår så bra som den fortjener. Vi kan tilby litt godtgjørelse, meningsfullt arbeid og ikke minst muligheten til å bli kjent med mange hyggelige mennesker i nabolaget. Hvis dette høres interessant ut, ta snarlig kontakt med styreleder Per O. Johansen på telefon 908 64 799, så får du høre mer om dette.

 

 

Nettsidene våre: www.strindheimhageby.no

Vi har egne nettsider med nyttig informasjon, søknadsskjema, arkiv med en del Hagebyposter med mere. Her står det også en god del informasjon om utbygginger, de forskjellige utvalgene og en del av historien til Hagebyen. Vennligst gå inn på sidene med jevne mellomrom. Ta gjerne kontakt dersom du har noe å tilføye.

 

 

Styrets arbeid 

Styret vil avvikle sitt neste møte etter sommerferien, og deretter tirsdag hver 3. uke. Saker meldes inn via Strindheimhageby@gmail.com eller i postkassa i Hanna Winsnes veg 2. 

Styret kan også nås på borettslagets  egen telefon: 932 93 932.  

 

Ved akutte tilfeller ved vann- og avløpsskader: kontakt Rørvakta K. Lund 40 47 40 40 selv.

Så må styret med henblikk på utbedringer avklare forsikringsdekning mv.  

 

Med ønske om en riktig god sommer😊

fra oss i styret i Strindheim Hageby